Algemene voorwaarden

Versie 23.3

Artikel 1: Algemeen
De Werving Regisseurs verzorgt trainingen aan wervingsteams van scholen, en de werving en selectie van kandidaten voor vacatures binnen het onderwijs. Dit betreffen zowel lesgevende als ondersteunende en leidinggevende functies binnen het onderwijs in de breedste zin van het woord (o.m. leraren, onderwijsondersteunend personeel, teamleiders, orthopedagogen, intern begeleiders en staffuncties). Wij zijn met ons kantoor gevestigd adres aan de Erasmusweg 34, 4834 AA Breda. Ons KvK-nummer is 20169642. Wij streven ernaar onze algemene voorwaarden zo kort en duidelijk mogelijk te formuleren.

Mocht u vragen hebben aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door te mailen naar algemenevoorwaarden@dewervingregisseurs.nl of te bellen naar 076-5428436. 

Artikel 2: Offerte, overeenkomst en dienstverlening
Een offerte van De Werving Regisseurs is 30 dagen geldig. Indien er op dat moment nog geen akkoord is gegeven dient een nieuwe offerte te worden aangevraagd, waarbij sprake kan zijn van aanpassingen op de inhoud van de initiële offerte. De Werving Regisseurs is niet verplicht om deze vooraf te melden. Een overeenkomst komt tot stand na mondeling of schriftelijk akkoord van een vertegenwoordiger van uw organisatie. Na het initiële mondelinge of schriftelijke akkoord is het niet meer mogelijk om aanpassingen door te voeren wanneer deze nadelige invloed hebben op zaken als bijvoorbeeld de oorspronkelijk overeengekomen inhoud, omvang en/of looptijd van de opdracht. Mocht dit toch het geval zijn, is opdrachtgever gebonden aan het voldoen van de financiële verplichtingen volgend uit de initiële overeenkomst.

Artikel 3: Voorgedragen kandidaten
Mocht een voorgedragen kandidaat niet starten binnen uw school maar wel in aanmerking komen voor een positie bij een andere locatie binnen uw organisatie of stichting, gelden voor deze procedure dezelfde afspraken zoals deze worden omschreven in de door u geaccordeerde offerte. Dat geldt ook wanneer een voorgedragen kandidaat niet direct start, maar op een later moment alsnog in aanmerking komen voor een positie bij u of een andere locatie binnen uw organisatie of stichting. Deze termijn is vastgesteld op 12 maanden na de datum waarop de kandidaat aan u is voorgedragen. In beide hierboven benoemde situaties geldt een informatieplicht van u naar De Werving Regisseurs, waarbij indien dit onverhoopt wordt nagelaten de vastgestelde overnamevergoeding in tweevoud dient te worden voldaan.

Artikel 4: Proeftijdgarantie
Wanneer wij met u samenwerken in het kader van ‘Wervingsproces regisseren’ heeft u aanvullend recht op de proeftijdgarantie. Dit houdt in dat wanneer de overeenkomst tussen u en uw nieuwe medewerker binnen één maand na de eerste werkdag wordt opgezegd en beëindigd, 10% van de wervingsvergoeding in mindering wordt gebracht op de eerstvolgende geslaagde wervingsprocedure. De opzegging dient uiterlijk 14 dagen na beëindiging van de samenwerking schriftelijk te worden doorgegeven door u en de betreffende medewerker aan administratie@dewervingregisseurs.nl.

Artikel 5: Planning trainingsdata
Wanneer u een training van De Werving Regisseurs heeft geboekt dient de datum waarop de training plaatsvindt binnen 30 dagen na de opdrachtbevestiging te zijn vastgelegd. Trainingsdata dienen binnen 6 maanden na de datum van de opdrachtbevestiging plaats te vinden. Mocht dit niet het geval zijn treed artikel 7 in werking.

Artikel 6: Facturering en betaling
Facturen die u van De Werving Regisseurs ontvangt dienen altijd binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Mocht u vragen hebben over een factuur aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door te mailen naar administratie@dewervingregisseurs.nl of te bellen naar 076-5428436. Correctieverzoeken aangaande ontvangen facturen dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de betreffende factuur schriftelijk en voorzien van een duidelijke onderbouwing te zijn ingediend bij De Werving Regisseurs. Indien deze na 30 dagen worden ingediend is het verzoek niet ontvankelijk en dient u de factuur volledig te voldoen. Wanneer wij een betaling nog niet hebben ontvangen zullen wij een herinnering sturen. Indien wij 14 dagen na het verzenden van de betalingsherinnering nog steeds geen betaling hebben ontvangen wordt een tweede betalingsherinnering verzonden met een verzuimboete van 10% van het factuurbedrag. Bij iedere volgende herinnering, welke om de 14 dagen wordt verzonden, wordt de verzuimboete verhoogt met 10%. Op dat moment heeft De Werving Regisseurs ook het recht om de nakoming van deze overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten met uw organisatie op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Het is niet mogelijk om een verzuimboete te laten verrekenen met toekomstige facturen.

Artikel 7: Beëindiging en opschorting van de overeenkomst
Indien er naar het oordeel van De Werving Regisseurs gegronde redenen bestaan om te vrezen dat uw organisatie haar verplichtingen niet behoorlijk of tijdig zal nakomen hebben wij het recht om de overeenkomst op te schorten of te beëindigen. Op dat moment bent u verplicht om de financiële verantwoordelijkheden voortvloeiend uit deze overeenkomst te voldoen aan De Werving Regisseurs. Indien er sprake is van enige vorm van overmacht aangaande omstandigheden die buiten de macht liggen van De Werving Regisseurs, hebben wij het recht om de overeenkomst op te schorten of te beëindigen. In dergelijke situaties kan er geen schade worden verhaald op De Werving Regisseurs. 

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op alle rechtsverhoudingen tussen De Werving Regisseurs en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan tussen partijen naar aanleiding van een overeenkomst, de uitvoering daarvan en deze algemene voorwaarden, worden in eerste aanleg beslecht door de bevoegde rechter te Breda, onverminderd het recht van De Werving Regisseurs om de opdrachtgever in rechte te betrekken voor een anderszins bevoegde rechter.

Neem contact met ons op

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?
Bel ons of stuur een e-mail of whatsapp-bericht voor een vrijblijvende kennismaking!

De Werving Regisseurs
Erasmusweg 34
4834 AA Breda